PREGLED IN VZDRŽEVANJE CEST

Vzdrževanje cest

V okviru dejavnosti letnega vzdrževanja cest in javnih površin izvajamo naslednje večje dejavnosti:

  • vzdrževanje asfaltiranih in makedamskih vozišč,
  • pometanje in čiščenje javnih površin,
  • meteorno odvodnjavanje,
  • dejavnost cestne pregledne službe

Večja vzdrževalna dela in prenove

Poleg rednega vzdrževanja na cestah izvajamo tudi večja vzdrževalna dela oziroma prenove občinskih cest in njihovih objektov. Prav tako izvajamo novogradnje komunalnih vodov v javnih cestah (vodovod, kanalizacija).

PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA


Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. je skladno z Odlokom o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Beltinci (Ul RS, št 29/2018) izvajalec javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Beltinci.

Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Beltinci - Odlok

 

Redni pregledi cest

Cestni preglednik bolj pomembne ceste pregleduje tedensko, ostale pa mesečno.

Poleg ugotavljanja nujnih vzdrževalnih del preglednik tudi z obvestili opozarja lastnike parcel in objektov, predvsem na zarastlo drevje ali živo mejo, razne ograje, zidove in ostalo, ki omejuje preglednost in zožuje cestni profil. V kolikor se občani ne odzovejo v določenem roku, zadevo predamo v reševanje Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu.

Poškodbe vozišč - prometne signalizacije

Poškodbe vozišča oziroma prometne signalizacije je možno sporočiti preko:
info@komuna-beltinci.si ali
02 541 30 00

OPRAVLJANJE ZIMSKE SLUŽBE


Zimsko vzdrževanje cest oziroma zimsko službo opravlja Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. s pogodbenimi izvajalci. Vsak izvajalec ima določeno svoje območje cest na podlagi načrta cestne mreže. Vsak izvajalec zimske službe je odgovoren za stanje na cestah, ki jih je dolžan vzdrževati.

Zimska služba je v času od 15. 11. do 15. 3. tekočega leta v stalni pripravljenosti na domu oziroma potekajo dežurstva.

Zimska služba obsega:


  • pluženje in posipanje cest,
  • redno spremljanje stanja na cestah in prevoznost cest,
  • spremljanje vremenskih razmer in napovedi,
  • vodenje evidence o zaporah cest, prometnih nezgodah in ovirah na cestah,
  • spremljanje porabe posipnega materiala in vodenje ustrezne evidence materiala.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.

Opredelitev cest skladno s pravilnikom


Opredelitev prednostnih razredov cest skladno s pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).