ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Kje izvajamo gospodarsko službo?

Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadne vode izvajamo na celotnem območju občine Beltinci. V tem okviru upravljamo kanalizacijski sistem občine Beltinci s čistilno napravo Melinci. V sistem so povezana vsa naselja občine Beltinci, ki so: Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci.


Čistilna naprava je je zmogljivosti 15.000 PE.

Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode je določeno s predpisi, zlasti pa:

 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15 in 76/17 );
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci (Ur.l. RS, št. 69/2013 );
 • Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Beltinci v obdobju 2017 – 2020 - Program.

KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA MELINCI


Javno kanalizacijsko omrežje obsega 72.116 m gravitacijske kanalizacije, 12.528,11 m tlačne kanalizacije, 24 črpališč odpadne vode, 3 razbremenilnike in 1 zadrževalni bazen. V naselju Beltinci je kanalizacija zgrajena v mešanem sistemu, v vseh ostalih naseljih pa v ločenem fekalnem sistemu. Vsa odpadna voda iz naselij občine Beltinci se po kanalizacijskem omrežju steka na čistilno napravo Melinci.

Čistilna naprava je Melinci se nahaja se jugovzhodno od naselja Melinci. Zasnovana je na principu mehansko biološkega čiščenja odpadne vode. Tehnologija naprave omogoča doseganje primarne (=odstranjevanje suspendiranih snovi), sekundarne (=odstranjevanje biološko razgradljivih organskih snovi) in terciarne (=odstranjevanje dušikovih in fosforjevih hranilnih snovi) stopnje čiščenja odpadne vode. Očiščena odpadna voda iz naprave izteka v reko Muro.

Tehnologija čistilne naprave vključuje tudi obdelavo presežnega blata, ki nastaja pri čiščenju odpadne vode in obdelavo sprejetih grezničnih gošč in blata iz MKČN. Blato se anaerobno obdela v gnilišču nato pa strojno zgošča in oddaja pooblaščenemu prevzemniku. Bioplin, ki nastaja pri anaerobni obdelavi blata v gnilišču, se izkorišča v kogeneracijski enoti za lastno proizvodnjo električne energije.

KAKO SE PRIKLJUČIM

Priključek na kanalizacijsko omrežje


Najprej je potrebno pridobiti soglasje za priključitev pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – KOMUNA Beltinci d.o.o.

V naslednjem koraku pa podati Zahtevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Vloga za priklop na kanalizacijsko omrežje.

POGOSTA VPRAŠANJA

Podajamo nekaj odgovorov na pogosta vprašanja.

1Kdo lahko prazni greznice?

Storitev praznjenja greznic lahko opravlja le Komuna Beltinci d.o.o., oziroma s strani Komuna Beltinci d.o.o. pooblaščeni izvajalec.

2Kje lahko naročim praznjenje greznice?
Praznenje greznic lahko naročite osebno na sedežu podjetja Komuna Beltinci d.o.o. ali na telefonski številki 02 541 30 00 ali na elektronski naslov info@komuna-beltinci.si.
3Kaj ne spada v odtok in javno kanalizacijo?

V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati:

 • maščob in odpadnega olja,
 • gradbeni odpadki (malta, cement, les...),
 • trdni odpadki (čistilna volna, steklo, žagovina, pepel, sanitetni material, higienski vložki, vlažilni robčki, palčke za ušesa, britvice, tekstil nogavice plastični predmeti...),
 • barve, topil, naftnih derivatov, škropiv, dezinfekcijskih sredstev, jedke snovi (kisline, alkalije, soli), zdravil in drugih nevarnih snovi,
 • organskih odpadkov (ostanki hrane, ostanki kolin, trupel poginulih živali, listje, pokošena trava...),
 • grezniče gošče, gnoja, gnojevke,
 • tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnic, vinskih kleti, silažne vode,
 • padavinske vode, ko gre za ločen kanalizacijski sistem.

PREDSTAVITEV ČISTILNE NAPRAVE

Legenda zgradb v tlorisnem pogledu


 1. Upravna stavba
 2. Ozračen lovilec maščob in poskovnik
 3. Primarni usedalnik
 4. Egalizacijski bazen
 5. SBR bazeni
 6. Primarni zalogovnik, plinohran
 7. Gnilišče
 8. Sekundarni zalogovnik

Lokacija čistilne naprave Melinci


Sedež: Melinci 139, 9231 Beltinci
Pot: Zemljevid