KATASTER VODOVODA

DELA NA PODROČJU KATASTRA GJI


Izvajamo sprotne geodetske posnetke z GPS napravo Leica Viva CS10 (GS08) novo zgrajenih vodovodnih linij ter s posnetki evidentiramo vsa mesta, kjer se pojavijo defekti.

Posnetke izvajamo vedno pri še odprtih jamah, kjer zajamemo:

  • natančne podatke o trasi infrastrukturnega voda (centimetrska natančnost);
  • material;
  • dimenzijo;
  • globino;
  • vse evidentiramo še z fotografijami;
  • vse podatke sproti vnašamo in obdelujemo v programu Geoss;
  • v programu izrišemo posnete situacije, ki jih nato predamo odgovornemu geodetu za posredovanje v zbirni kataster GJI;
  • na podlagi obstoječih geodetskih posnetkov izvajamo tudi zakoličbe tras.