PORTAL ZA UPORABNIKE

VODARINA

Portal za uporabnike

JAVI PORABO VODE

Spoštovani, preko spodnjega obrazca lahko javite stanje vodomernega števca.
Porabo sprejema vsak mesec od 25 do zadnjega v mesecu.

* obvezno izpolniti

(Številko odjemnega mesta najdete na računu.)

(Vpišite številko v obliki: 031041051 oz. 025412000)

KAKO SE PRIKLJUČIM


PRIKLJUČITEV NA VODOVOD


Priključevanje novih objektov na javni vodovod

Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je potrebno objekte OBVEZNO priključiti na javni vodovod v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012).

Pogoj za priključevanje je plačan komunalni prispevek občini, v kateri se nahaja objekt, ter pridobljeno soglasje za priključitev na javni vodovod, ki ga brezplačno izda izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pod določenimi tehničnimi pogoji. Montažna dela pri priključitvi na javni vodovod izvede izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Komuna Beltinci d.o.o.) skladno s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav, vendar na stroške investitorja.CENIKI IN OBRAZCI


Cenik oskrba s pitno vodo

Cenik vzdrževanja vodomera

Vloga vodovodni priključek

Vloga vodovodni priključek