ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA


Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadne vode izvajamo na celotnem območju občine Beltinci. V tem okviru upravljamo kanalizacijski sistem občine Beltinci s čistilno napravo Melinci. V sistem so povezana vsa naselja občine Beltinci, ki so: Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci.


Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode je določeno s predpisi, zlasti pa:

 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15 in 76/17 );
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci (Ur.l. RS, št. 69/2013 );
 • Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Beltinci v obdobju 2017 – 2020 - Program.

KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA MELINCI

Javno kanalizacijsko omrežje obsega 72.116 m gravitacijske kanalizacije, 12.528,11 m tlačne kanalizacije, 24 črpališč odpadne vode, 3 razbremenilnike in 1 zadrževalni bazen. V naselju Beltinci je kanalizacija zgrajena v mešanem sistemu, v vseh ostalih naseljih pa v ločenem fekalnem sistemu. Vsa odpadna voda iz naselij občine Beltinci se po kanalizacijskem omrežju steka na čistilno napravo Melinci.

Čistilna naprava je Melinci je zmogljivosti 15.000 PE. Nahaja se jugovzhodno od naselja Melinci. Zasnovana je na principu mehansko biološkega čiščenja odpadne vode. Tehnologija naprave omogoča doseganje primarne (=odstranjevanje suspendiranih snovi), sekundarne (=odstranjevanje biološko razgradljivih organskih snovi) in terciarne (=odstranjevanje dušikovih in fosforjevih hranilnih snovi) stopnje čiščenja odpadne vode. Očiščena odpadna voda iz naprave izteka v reko Muro.

Tehnologija čistilne naprave vključuje tudi obdelavo presežnega blata, ki nastaja pri čiščenju odpadne vode in obdelavo sprejetih grezničnih gošč in blata iz MKČN. Blato se anaerobno obdela v gnilišču nato pa strojno zgošča in oddaja pooblaščenemu prevzemniku. Bioplin, ki nastaja pri anaerobni obdelavi blata v gnilišču, se izkorišča v kogeneracijski enoti za lastno proizvodnjo električne energije.
LEGENDA:


 1. Upravna stavba
 2. Ozračen lovilec maščob in poskovnik
 3. Primarni usedalnik
 4. Egalizacijski bazen
 5. SBR bazeni
 6. Primarni zalogovnik, plinohran
 7. Gnilišče
 8. Sekundarni zalogovnik


ČISTILNA NAPRAVA MELINCI - lokacija:

 • Sedež: Melinci 139, 9231 Beltinci
 • Pot: Zemljevid


KAKO SE PRIKLJUČIM


PRIKLJUČEK NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Pridobiti je potrebno soglasje za priključitev pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – KOMUNA Beltinci d.o.o.

Podati Zahtevek za priključitev na kanalizacijsko omrežje. Vloga za priklop na kanalizacijsko omrežjePRAZNENJE GREZNIC


KDO LAHKO PRAZNI GREZNICE

Storitev praznjenja greznic lahko opravlja le Komuna Beltinci d.o.o., oziroma s strani Komuna Beltinci d.o.o. pooblaščeni izvajalec.KJE LAHKO NAROČIM PRAZNENJE GREZNICE

Praznenje greznic lahko naročite osebno na sedežu podjetja Komuna Beltinci d.o.o. ali na telefonski številki
+386 2 541 30 00 ali na elektronski naslov info@komuna-beltinci.si ali pa na spodnjem obrazcu.KAJ NE SPADA V ODTOK IN JAVNO KANALIZACIJO


V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati

 • maščob in odpadnega olja,
 • gradbeni odpadki (malta, cement, les,…),
 • trdni odpadki (čistilna volna, steklo, žagovina, pepel, sanitetni material, higienski vložki, vlažilni robčki, palčke za ušesa, britvice, tekstil nogavice plastični predmeti, ….),
 • barve, topil, naftnih derivatov, škropiv, dezinfekcijskih sredstev, jedke snovi (kisline, alkalije, soli), zdravil in drugih nevarnih snovi,
 • organskih odpadkov (ostanki hrane, ostanki kolin, trupel poginulih živali, listje, pokošena trava, ….),
 • grezničea gošče, gnoja, gnojevke,
 • tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnic, vinskih kleti, silažne vode,
 • padavinske vode, ko gre za ločen kanalizacijski sistem.


CENIK IN OBRAZCI


Cenik odvajanja odplak
Vloga kanalizacijski priključek
Vloga kanaizacijski priključek


PRIJAVA OKVARE / PRAZNENJE GREZNIC

Naročilo praznenja greznice ali prijavo okvare na lahko pošljete na na spodnjem obrazcu.

(Vpišite številko v obliki: 031041051 oz. 025412000)